Vitajte na stránke SVB "PRI KOTOLNI"

Ročné vyúčtovanie za rok 2022 je zverejnené k dátumu 30.5.2023


   Táto doba nám všetkým prináša množstvo zložitých životných situácií a spôsobuje obmedzenia, ktoré nám znemožňujú výkon vlastníckych práv. V záujme zabezpečenia vlastníckych práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z. z. národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a s ohľadom na dodržiavanie príslušných protipademických opatrení, Vás preto prosím o aktualizáciu Vašich osobných údajov pre správny výpočet nákladov spojených s užívaním bytu. E-mail slúži na zaslanie prístupových hesiel k vášmu kontu. Povinnosť poskytnúť tieto údaje vyplýva implicitne zo zákona č. 182/1993. Spracovanie osobných údajov prebehne v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo), 221/2019 Z. z.) a vlastník ich poskytnutím dáva súhlas s ich spracovaním, ktorý nie je možné vziať späť.

 Neposkytnutím správnych údajov berie vlastník na vedomie, že spoločenstvo nezodpovedá za nesprávny výpočet jeho nákladov a zároveň upozorňuje vlastníka, že výpočet vykoná s jemu doposiaľ známych v návratke uvedených údajov. Prípadné reklamácie nebudú akceptované nakoľko si vlastník nesplnil svoju zákonnú povinnosť. V prípade, že je vlastníkom bytu a príslušných nebytových priestorov maloletá osoba je zákonný zástupca povinný predložiť spoločenstvu rozhodnutie o určení poručníctva, na výkon správy jeho majetku prípadne iného relevantného oprávnenia na zákonné zastupovanie pri výkone jeho vlastníckych práv.

Upozorňujem vlastníkov, že neúčasť na zhromaždeniach a hlasovaní je v zmysle zákona 182/1993 Z. z vzdaním sa vlastníckeho práva. Na základe schválenia uznesenia zo dňa 24.05.2018 bod č. U9, o spôsobe doručovania vyúčtovaní elektronickou formou t.j. ich zverejnením na webovej stránke www.svbprikotolni.sk sa pokladá povinnosť spoločenstva za splnenú.

Nezáujem vlastníka o chod spoločenstva nie je možné považovať za nesplnenie si povinností spoločenstva a obmedzenie jeho vlastníckych práv nedoručením vyúčtovania napriek tomu, že bolo zverejnené na webovej stránke www.svbprikotolni.sk. Toto poučenie vydávam za základe výsledku vykonanej kontroly slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorú na spoločenstvo podal jeden s vlastníkov, ktorý sa zároveň domáhal odpočtu v byte. Odpočet v bytoch sa vykonáva rádiovo bez potreby vstupu do bytu. Výsledkom kontroly nebolo zistené porušenie práv vlastníkov, ale slovenská obchodná inšpekcia nariadila vo výrokovej časti inštaláciu certifikovaných meracích zariadení (kaloriferov), čo pre každého vlastníka bude predstavovať zvýšené náklady, ktoré znížia výšku jeho preplatku prípadne vznikne nedoplatok.      

 

 

Schôdza 2022 - dňa 30.05.2022 o 18.00hod sa uskutoční zhromaždenie vlastníkov bytov vo vestibule vchodu 35 .

Ročné vyúčtovanie za rok 2021 bolo zverejnené 30.5.2022 o 20:00


Spojme svoje sily a v záujme zlepšenia kultúry nášho spoločného bývania nebuďme ľahostajní k tomu čo je naše. Táto stránka má za úlohu zabezpečiť informovanosť a komunikáciu medzi vlastníkmi, umožniť prezentovať svoje názory, podať podnety na zlepšenie, vyjadriť nespokojnosť, podať reklamáciu, podať žiadať o vysvetlenie nepochopených vecí, podať návrhy na zaradenie do schôdze - zhromaždenia vlastníkov bytov a pod..

 

   Všetky informácie ktoré potrebujete nájdete tu. Ak nie tak ich na základe Vášho podnetu doplním.

 

predseda SVB

 

Vážený vlastníci na tejto stránke môžete uplatniť svoje právo na pripomienky prípadne reklamácie.

Stačí svoje požiadavky adresovať na nižšie uvedenú e-mailovú adresu spoločenstva alebo facebook.

 

svbprikotolni@gmail.com

 

www.facebook.com/svbprikotolni

 

Ďakujem za pochopenie

predseda SVB