Platné zákony, vyhlášky, STN ENnormy a opatrenia

Zákon č. 182/1993 o spoločenstvách.

Smernica EU2012-27 o energetickej efektivnosti.

Zákon č. 100/2014 z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
v znení neskorších predpisov

Vyhláška MH SR 240/2016 Z.z ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá
rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania
množstva dodaného tepla.

Vyhláška MH SR 630/2005 Z.z ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá
rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania
množstva dodaného tepla.

Usmernenie DS z 2015.09.07 daň z prijmov spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňová a účtovná problematika.

Povinnosť Vedenia účtovníctva SVB EPI SK Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pravidlá účtovania podľa opatrenia ministerstva financií SR y 01.12.2010 MF/24975/2010-74