Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov bytov

Úvod Informácie pre vlastníkov Termíny schôdzi zhromaždeniaPozvánka na zhromaždenie vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov „ PRI KOTOLNI“ Jána Francisciho 204/34 a 35

 

P O Z V Á N K A

 

 

rada spoločenstva vlastníkov bytov „ PRI KOTOLNI“, v zmysle zákona č.182/1993 a násl. a zákona 367/2004 ktorým sa dopĺňa zákon 182/1993 Z.z. zvoláva všetkých vlastníkov bytov spoločenstva „PRI KOTOLNI“ na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa:

 

 

24.05.2018      / vo štvrtok /      o 18,00 hod.

 

    vo vestibule vchodu č. 35

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie zhromaždenia vlastníkov, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 2. Vysvetlenie základných zmien vo vyúčtovaní ktoré prináša vyhláška 240/2016 Z.z.
 3. Prezentácia doručenej ponuky spoločnosti MAXIMON, s.r.o na upratovanie bytového domu.
 4. Kúpa nových poštových schránok a ich výmena a oprava poškodených stien.
 5. Vymaľovanie bytového domu.
 6. Odpustenie nesplatených sankčných úrokov p. Depta.
 7. Návrh na zmenu výpočtu UK pre byt č.15.
 8. Zmena výšky poplatku z omeškania predpísaných pladieb z 0,17€/deň na 0,07€/deň od 01.01.2018.
 9. Umiestnením ročného vyúčtovania vlastníkov bytov na webovej stránke SVB PRI KOTOLNI v elektronickej podobe PDF sa bude ročné vyúčtovanie pokladať za doručené. Oznámenie o jeho zverejnení na webovej stránke SVB PRI KOTOLNI sa umiestni vo vestibule oboch vchodov č. 34 a 35 v uzamknutej magnetickej tabuli. Po zverejnení začne plynúť zákonná 15 dňová lehota na odvolanie vlastníkov.
 10. Zrušenie odpisov od 01.01.2018.
 11. Prezentácia webovej stránky spoločenstva.
 12. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017.
 13. Rôzne a diskusia.
 14. Rozúčtovanie za  rok 2016 – rozdanie rozúčtovania správcom spoločenstva.
 15. Záver.

 

 

 

 

 

                                                           RADA SVB PRI KOTOLNI